Loading...
Inzameling van afgewerkte olie en vet2018-03-22T13:37:01+00:00

Inzameling van afgewerkte olie en vet

Afgewerkte hydraulische olie en vet moet als gevaarlijk afval worden behandeld, ook als het om een milieuvriendelijkere variant gaat. De milieuvriendelijke basisolie kan additieven bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien kan de olie door het gebruik verontreinigd zijn geraakt met bijvoorbeeld metaaldeeltjes. Als afgewerkte olie niet goed wordt verwijderd, ontstaan risico’s voor bodem, water en lucht. De inzameling en onschadelijke verwijdering moeten daarom gewaarborgd zijn. Daartoe moet de afgewerkte olie worden afgegeven aan een inzamelaar die daarvoor een vergunning heeft van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

In Europese Green Public Procurement documenten (voor transport) wordt onder meer aanbevolen gebruikte olie gescheiden in te zamelen en te verwerken. In clausules van leasecontracten voor. onderhoud van personenauto’s, en van overeenkomsten met openbaar vervoer en afvalophaaldiensten (en andere zware voertuigen) zou als aanvullende eis opgenomen kunnen worden dat bij onderhoud minimaal 25% geraffineerde basisolie wordt gebruikt. Relevante milieuaspecten en geclaimde energie- en duurzaamheidswinst zouden daarvoor in een levenscyclusanalyse (LCA) nader bestudeerd dienen te worden. Voor een systeem waarin op grote schaal gebruik wordt gemaakt van gere-raffineerde (motor)olie moet gescheiden inzameling en management van de gebruikte smeermiddelen via geautoriseerde afvalinzamelpunten (garages, tank- en bunkerstations etc.) gegarandeerd kunnen worden.

Inzameling van afvalstoffen binnenvaart

De Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) houdt statistieken bij van de bij milieuboten en servicekades ingezamelde fracties. Een overzicht van de trends in de ingezamelde oliehoudende fracties sinds 2001 wordt gegeven in onderstaande tabel SAB, 2008); de grafiek geeft de trend ten opzichte van 2001 grafisch weer. De ingezamelde hoeveelheid schroefasvet en olievervuild water/olie daalt sinds 2002. Voor de sprong in de afname van de hoeveelheid bilgewater tussen 2002 en 2003 is als een van de belangrijke verklarende factoren de vlucht naar het buitenland als gevolg van de invoering van de eigen bijdrage genoemd. De stijging van het ingezamelde schroefasvet tussen 2001 en 2003 zou het gevolg zijn van een betere scheiding van de afgewerkte smeervetten (Jan Stap, 2005).

Ingezamelde (oliehoudende) fracties bij milieuboten en servicekades (in kg/jaar)

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2009

Aantal
afgiftes
16.410
12.942
12.384
12.184
11.814
11.406
12.292

12.508

Vet
(o.a. schroefas)
153.592
138.519
139.170
115.567
108.164
106.690
120.467

106.690

Olievervuild
water/olie
46.627.000
26.703.000
21.198.000
21.839.000
20.127.000
20.817.000
20.971.000

19.222.000

Oliehoudend
vast afval
375.661
407.508
443.407
321.256
324.478
336.079
377.695

336.079

Oliehoudende
emballage
77.339
76.580
85.866
77.600
83.944
75.738
89.722

75.738

Ingezamelde (oliehoudende) fracties bij milieuboten en servicekades (2001=100%)