Loading...
Eisen aan biosmeermiddelen2018-03-21T15:47:23+00:00

Eisen aan biosmeermiddelen

Bij biosmeermiddelen gaat het om producten die bij gebruik minder milieubelastend zijn omdat ze weinig risico inhouden voor het leven in water en bodem (en minder gezondheidsrisico’s veroorzaken); bij voorkeur bestaan ze grotendeels uit hernieuwbare grondstoffen.

Eisen op hoofdlijnen

Voor verschillende milieukeurmerken varieert de definitie en exacte omschrijving van de eisen die aan de smeermiddelen worden gesteld. De criteria voor milieuvriendelijkheid zijn gebaseerd op breed gedragen milieunormen en hebben betrekking op (de bestanddelen van) het smeermiddel:

  • de aquatische (eco)toxiciteit (de giftigheid van stoffen voor waterorganismen);
  • de biodegradatie (de biologische afbreekbaarheid van stoffen) en bioaccumulatie (de ophoping van stoffen in de voedselketen);
  • (in een aantal gevallen) de hernieuwbaarheid (de mate waarin smeermiddelbestanddelen van organische oorsprong zijn).

Binnen het huidige marktaanbod kan onderscheid worden gemaakt in twee klassen biosmeermiddelen die verschillen in de mate van milieuvriendelijkheid.

Marktontwikkelingen