Loading...
RWS-richtlijnen2018-03-22T07:38:35+00:00

RWS-richtlijn voor milieuvriendelijke smering in bewegingswerken

Voor hydraulische en mechanische bewegingswerken van Rijkswaterstaat worden eisen gesteld aan het gebruik van smeermiddelen. Bij de Dienst Infrastructuur, Staalbouw, Werktuigbouw en Installatietechniek is voor het gebruik van vaste stoffen de eis opgenomen dat het gebruik dient te voldoen aan de ‘Richtlijn voor het gebruik van olie, vet en betonontkistingsmiddel’: dient te beschikken over voorzieningen waarmee voorkomen wordt dat milieubelastende stoffen in het milieu terecht kunnen komen, waardoor de milieubelasting door hydraulische oliën, smeermiddelen en betonontkistingsmiddelen tot het minimum wordt beperkt. Hierbij is naar analogie van de arbeidshygiënische strategie gekozen voor een brongerichte benadering.

Het gaat hier om eisen die van toepassing zijn in iedere fase van het ontwerp, tijdens de bouw (betonontkistingsmiddelen, oliën en vetten) en tijdens het onderhoud (oliën en vetten). Bij het voorontwerp worden de meest bepalende keuzes gemaakt, die later in het ontwerp ‘beheerst’ dienen te worden. De ontwerpkeuzes dienen van een redelijke inspanning te getuigen om het milieu zo min mogelijk te belasten, waarbij kostenafwegingen op een LCA (LevenCyclusAnalyse) gebaseerd dienen te zijn. Tijdens de bouwfase en onderhoudsfase dienen duidelijke instructies over toe te passen middelen aanwezig te zijn. Bij toepassing van biosmeermiddelen in waterbouwkundige objecten en installaties moeten altijd de aandachtspunten bij het gebruik en tips bij omschakeling in acht worden genomen.

MIA\Vamil-regeling